Undervisningen i Den Gule Flyver følger folkeskolereformen i henhold til timetal og fagrække, men under hensyntagen til hver enkelte elevs faglige og individuelle udfordringer. Ud fra en høj grad af undervisningsdifferentiering undervises alle elever ud fra den overordnede målsætning, at de skal blive parate til at tage folkeskolens prøver.

Holdundervisning

Eleverne undervises på mindre hold i grupper af 3-6 elever med to voksenressourcer – typisk en lærer og en pædagog. Eleverne holddeles under hensyntagen til fagligt niveau, alder, sociale kompetencer og kognitive ressourcer. Nogle elever veksler imellem fællesundervisning og individuel undervisning, når dette vurderes som elevens behov for at komme i social og faglig udvikling. Disse elever har individuelt tilpassede skemaer.

Folkeskolens prøver

Elever på Den Gule Flyver kan tage folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Den Gule Flyver samarbejder med den lokale folkeskole Sortedamskolen om afholdelse af de skriftlige prøver. Disse prøver foregår på Sortedamskolen, hvor flyverelever har deres eget lokale og er omgivet af voksne fra Den Gule Flyver. De mundtlige prøver foregår på Den Gule Flyver med egen faglærer og en ekstern censor.

Synlig læring

Skolens lærere arbejder med synlige læringsmål med afsæt i de Forenklede Fællesmål og tilpasset elevernes faglige niveau. Målene er særligt tilpasset elevernes faglige niveau, hvor zonen for nærmeste udvikling er i fokus. Herudover arbejdes der med elevernes egne personlige faglige og sociale mål, som er synlige ved hver enkelt elevs plads, således at det er synligt for eleverne selv, hvad de arbejder henimod. Eleverne får systematisk og løbende feedback på deres arbejde fra lærere og pædagoger, men de lærer også at evaluere deres egen og andres måde at lære på. Eleverne arbejder løbende med gruppeevaluering, scoreskemaer, måltrappen og individuelle samtaler om mål.

For de ældste elever er der et særligt fokus på fremtiden og overgang til ungdomsuddannelse eller arbejde. Målene i 9. og 10. klasse er derfor ofte styret af uddannelsesønsker. Den Gule Flyver sætter i samråd med eleven samt netværket mål, som er med til at støtte overgangen fra skole til videre uddannelse.

Nationale tests og national trivselsmåling

De nationale test afholdes årligt på landets folkeskoler. Den Gule Flyvers elever deltager i disse tests på samme vis som andre folkeskoleelever.

Udover de nationale tests, måles elevernes trivsel en gang om året på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Den Gule Flyvers elever deltager ligeledes i denne trivselsmåling. Elevernes daglige trivsel er et afgørende pejlemærke for såvel pædagogisk behandling som undervisning, og det er derfor et emne, vi er kontinuerligt optagede af.

Støtte- og hjælpemidler

I Den Gule Flyver arbejder vi med undervisningsmetoder og -midler, der er særligt udviklet til børn med kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, og disse er altid tænkt ind i forhold til den enkelte elevs individuelle problematikker og faglige niveau. I skoledagens undervisning indgår anvendelse af IT-programmer som understøtter eksempelvis elevernes læsning og stavning efter behov, udvalgte bogsystemer, selvproducerede undervisningsmaterialer og konkrete understøttende undervisningsmaterialer.

Vi anvender time timer, som anskueliggør konkret for eleverne, hvor lang en lektion er, og hvor lang pausen er. Hertil anvender vi dags-tavler som visualiserer skoledagens struktur og indhold for eleverne – herunder hvilke voksne, der underviser, hvad dagens menu er, om der er aftaler hos sundhedsplejersken o.a.

Social fag

I social fag, som er et fag på skemaet i Den Gule Flyver, lærer man på en meget håndgribelig måde at tænke socialt. Med andre ord lærer eleverne gennem social fag at sætte sig ind i andre menneskers tankegang og adfærd i forskellige situationer og dermed vide, hvordan de selv skal handle i den givne situation. Målet er at gøre eleverne i stand til at forholde sig til og handle i sociale situationer på egen hånd, så de ikke behøver at læne sig op ad bestemte handlemønstre, som de har lært udenad tidligere. I faget arbejdes både med konkrete sociale udfordringer fra skolehverdagen, med samarbejdsøvelser og med mere strukturede forløb omkring sociale samværsformer, respekt for andres grænser, taletid, aflæsning af andres udtryk m.v.