Et helhedsorienteret blik på barnet/den unge

I vores pædagogiske arbejde med skolens børn og unge bestræber vi os på at forstå børnenes samlede livssituation. Vi forsøger at få alle biologiske, sociale og psykologiske nuancer med i vores forståelse af børnenes komplekse situation. I forlængelse heraf anlægger vi en individuelt tilrettelagt behandlingsstrategi for hvert enkelt barn således, at han eller hun kan komme i udvikling og i sidste ende anvende sit kognitive potentiale til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen i det omfang, det er muligt.

Narrativ pædagogik

Fra den narrative tænkning ved vi, at sprog skaber historier, og at sproget har en skabende kraft i vores relationer til andre mennesker. Vi tror på, at børnenes historier om og forventninger til sig selv og andre er afgørende for, hvordan de har det og for, hvad de gør. Vi arbejder derfor med barnets historier om sig selv og deres vanskeligheder og hjælper dem til opbygge alternative fortællinger, der giver dem mulighed for at forstå sig selv i andre perspektiver. Dette baner vej for nye muligheder. Nuanceringen omkring hvem børnene og de unge selv oplever de er skaber mulighed for, at en fortælling og selvforståelse om f.eks. at være en dårlig skoleelev med tiden kan ændres til at blive en fortælling om at være en motiveret og engageret skoleelev.

Behovsudsættelse

Det er forskningsmæssigt bevist, at træning af behovsfrustration i en troværdig relation har en bred og afgørende betydning på sigt for, hvorledes vi mestrer modgang og ikke mister troen på os selv eller målet af synes. Og at evnen til at kunne behovsudsætte viser sig nødvendig senere i livet på en række afgørende områder: Socialt, personligt, skolemæssigt og fysisk.  Vi forsøger derfor at give børnene og de unge i Den Gule Flyver mulighed for at øve sig i at udholde behovsfrustration i trygge rammer og med troværdige voksne.

Den individuelle behandling anlægges derfor ud fra den overordnede betragtning, at børnene har gavn af at kunne udsætte umiddelbare behov. (Konkret i form af vente på tur, tåle at maden de havde glædet sig til bliver forsinket, tåle mindre afvigelse i det anlagte program, mm.). Vi anlægger i forlængelse heraf en henholdsvis kompenserende og udfordrende struktur for det enkelte barn i forhold til dets nærmeste udviklingszone.